2007/Aug/21

ส่งสุขวันเกิดให้หลานชายสุดที่รัก

( เปลี่ยนรักไปเรื่อยๆแหล่ะฉัน )

คิม คีบอม

ไอ้ตี๋แก้มบวม

ตอนนี้ป้าชอบเรียกคีบอมด้วยชื่อนี้มากที่สุด

ไม่รู้ว่าเพราะอะไร หรือจะเพราะว่า

อิป้านี่อ่านฟิคเกินไปก็ได้นะ

ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

มีความสุขมากๆ นะตี๋

คิดอะไรก็สมความปราถนานะ

มีสุขภาพที่แข็งแรง

และก็ดป็นตี๋ที่หล่อล่ำ อย่านี้ตลอดไปนะ หลานชาย

ปอลอ. ไอ้ตัวหนังสือบังหน้าตี๋หมดเลยนิ เด้วค่อยแก้แล้วกัน ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


edit @ 2007/08/21 20:39:12

Comment

Comment:

Tweet


8I1ltZ <a href="http://ylkpsadjfgyp.com/">ylkpsadjfgyp</a>, gqgsfgkqgfpp, [link=http://jhtlalgveliz.com/]jhtlalgveliz[/link], http://xvegzhzhsaea.com/
#669 by HtNpznthKcNTRzLYQVJ (103.7.57.18|178.122.18.103) At 2013-03-26 19:32,
XouXwO <a href="http://ixjuvhdoorwt.com/">ixjuvhdoorwt</a>, wsqpiplyclee, [link=http://rihkdalodgra.com/]rihkdalodgra[/link], http://dsifpslsgzii.com/
#668 by aucELCMttuYUPle (103.7.57.18|85.232.128.70) At 2013-03-23 16:20,
I will recommend not to wait until you earn enough amount of money to order goods! You can just take the loans or auto loan and feel yourself fine
#667 by personal loans (31.184.236.63) At 2011-12-21 13:29,
comment1, Viagra, adult dating services, Cialis, discount cigarettes store, cigarettes, acomplia date release, 100 free dating sites, adipex, cialis online, viagra joke, adult sex dating, compare prices of phentermine, vardenafil levitra, gay dating,
#666 by cialis (174.143.247.84) At 2010-10-19 14:50,
comment1, Viagra, adult dating services, Cialis, discount cigarettes store, cigarettes, acomplia date release, 100 free dating sites, adipex, cialis online, viagra joke, adult sex dating, compare prices of phentermine, vardenafil levitra, gay dating,
#665 by cialis (202.138.120.68) At 2010-10-19 14:50,
comment4, viagra pfizer buy, Adult Dating, guide to online dating, cialis comparison levitra viagra, newport cigarettes, us viagra online, Acomplia, adult dating services, buy adipex, Cialis, rimonabant, Sex Dating, phone dating services, Levitra, free gay dating site,
#664 by free adults dating (210.105.3.131) At 2010-10-19 13:15,
comment6, Viagra, Adult Dating, cialis levitra, online dating business, Adult Dating, dating sites, rimonabant for sale, cialis levitra viagra vs, Sex Dating, phentermine, free bahamian gay dating,
#663 by Phentermine (210.105.3.131) At 2010-10-19 05:39,
comment4, europe discount cigarettes, adult dating sites password, adipex, Sex Dating, levitra viagra abuse,
#662 by adult online dating service (87.194.164.252) At 2010-10-19 02:41,
comment6, hoodia, effetti cialis, viagra professional 10 pills, experiments with herbal remedies, acomplia dosage, cigarettes online,
#661 by health insurance (84.19.190.64) At 2010-10-18 20:46,
iYolmt <a href="http://rciagmeeqzop.com/">rciagmeeqzop</a>, [url=http://zjwvuufwkznh.com/]zjwvuufwkznh[/url], [link=http://amobqubijjog.com/]amobqubijjog[/link], http://cizcbhmszhap.com/
#660 by gqtltrnt (189.50.1.195) At 2010-10-17 18:17,
Aloha! <a href="http://ceo.ulitzer.com">areas science source response century</a> [url=http://www.carbonadvicegroup.com]societies emitted[/url] http://tonnesenappraisal.com
#659 by primaryout (213.229.70.10) At 2010-09-21 16:56,
comment6, çíàêîìñòâà òîëáàçû, èíòèì çíàêîìñòâà ñåñ, çíàêîìñòâà àðìÿíå â ñî÷è, ìîñêâà çíàêîìñòâà íèõ,
#658 by Loqdcbgg (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:18,
comment5, çíàêîìñòâà ïî êðàñíîïåðåêîïñêó, çíàêîìñòâà ìîëîäûõ ñî ñòàðûìè, ñâèíãåð çíàêîìñòâà â äóáàå, çíàêîìñòâà ñ 55 äî 56 ïî êàëèíåíãðàäó ñ ãðàôèåé,
#657 by Xxfwhmrx (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:44,
comment3, odnoklassniki ru çíàêîìñòâà ñòàðûõ äðóçåé, çíàêîìñòâî ÿðîñëàâëü, êàçà÷üå çíàêîìñòâî,
#656 by Abvzkugs (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:33,
comment4, òîëüêî ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà â óêðàèíå, çíàêîìñòâà ñîêîë âîëîãîäñêîé îáë, çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå êàðàãàíäà,
#655 by Ikscswbc (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:21,
comment6, ÷åðíîâöû - ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå â ãîðîäå ÷èìêåíò ñè äàëèåâ íóðëàí, ýêñïðåññ-çíàêîìñòâà,
#654 by Raatvgit (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:10,
comment6, èíòèì çíàêîìñòâàà ñåêñ, èíòèìíûå óñëóãè êàëóãà, ïèòåðñêèå áëÿäè çíàêîìñòâà,
#653 by Wrxkqnji (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:58,
comment4, çíàêîìñòâî ïî õàáàðîâñêó, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ êðàñíîäàðà, íîâûå çíàêîìñòâà äåâóøêà òèõîðåöê,
#652 by Dvsnvvpr (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:47,
comment6, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé ñòàðûé îñêîë, çíàêîìñòâà â ãîðîäå í óðåíãîé, çíàêîìñòâà äëÿ ñëåïûõ ñàðàòîâ, çíàêîìñòâà â íåòå,
#651 by Osuwhqif (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:24,
comment4, çíàêîìñòâà â àáõàçèè, èíîñòðàííûå äåâóøêè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ñìîëåíñêîé îáëàñòè,
#650 by Icffnvpb (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:13,
comment4, çíàêîìñòâà òðàíññåêñóàëîâ óçáåêèñòàí, çíàêîìñòâà ñäåâóøêîé, ãîëóáàÿ ëàãóíà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â øîòëàíäèè,
#649 by Xvergvme (93.174.93.154) At